Квалификационен курс за обучение по професията „Строителен техник“

Професионално направление: Код 582 „Строителство“

Професия:  Код 582010 „Строителен техник“

Специалност:  Код 5820101 „Строителство и архитектура“

Специалност:  Код 5820103 „Водно строителство”

Специалност:  Код 5820104 „Транспортно строителство”

Степен на професионална квалификация: Трета

Квалификационният курс за обучение по професията „Строителен техник“ ще ви помогне да получите теоретични знания относно технологичната последователност за изпълнение на грубия строеж и на довършителните работи,  технологиите за изграждане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и за ремонт, саниране и поддръжка на сградния фонд, както и практически умения за изготвяне на чертежи с помощта на компютърни програми, изготвяне на техническа документация и контрол на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование и да са навършили 19 години.  

Основните задачи на строителния техник са:

 • да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните дейности на строителната площадка, на отделните видове строително-монтажни работи за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни) и за довършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски, тенекеджийски);
 •  да организира заготовката и монтажа на сглобяеми  конструкции, изграждането и контрола на експлоатацията на водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места и в сгради, изпълнението на пътни и железопътни работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.;
 • да ползва програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и строителни инженери;
 • да съставя техническа документация, като участва в разработването на оферти, тръжни документи и др., да подготвя обекта за предаване на инвеститорите;
 • да поставя и разпределя задачи, да упражнява контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници.

При изпълнение на трудовите дейности строителният техник носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, които ръководи; за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания. Строителният техник отговаря за спазване на правилата за противопожарна охрана, за здравословни и безопасни условия на труд. Той подписва всички изработени или съгласувани с него документи, протоколи и др.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник“ могат да заемат длъжности

 • Строителен техник
 • Техник, водно строителство
 • Техник, гражданско строителство (конструктор)
 • Техник, гражданско строителство (хидравлик)
 • Техник, инвеститорски контрол
 • Техник, строителство и архитектура
 • Техник, строителство на метрополитен
 • Техник, транспортно строителство
 • Чертожници
 • Чертожник, архитектура
 • Чертожник, гражданско строителство
 • Чертожник, промишлено строителство
 • Ръководители на производствени и оперативни звена в строителството и проектирането
 • Технически ръководител
 • Агенти по имоти
 • Агент, недвижими имоти
 • Брокер, недвижими имоти от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Квалификационният курс за обучение по професия „Строителен техник” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *