Категория: Професия 582030 Строител

Професия 582030 Строител

Специалност 5820302 Кофражи

Начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация. Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас Възможности за професионална реализация съгласно…Continue readingСпециалност 5820302 Кофражи