Валидиране

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности в ЦПО

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката.

Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на практически умения и компетентности,  придобити чрез житейски опит и/или неформално и самостоятелно учене. 

Всеки навършил 16 години, без значение дали учи, работи или е безработен, има възможността да се възползва от процедурата по валидиране. За да стартира процедурата, е необходимо да подадете заявление по образец и да представите доказателства – например трудова книжка, длъжностна характеристика, атестация от Ваш работодател, препоръки, сертификати, артефакти и други, изработени от Вас изделия и др.

Всички представени от Вас документи, свързани със заявената за валидиране професионална квалификация, ще бъдат включени във Вашето портфолио. Ако не разполагате с доказателствени документи, можете да попълните тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции или да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си.
Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от комисия по валидиране.

– Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с държавните образователни изисквания, комисията ще Ви допусне до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.

– Ако представените документи не са достатъчни за допускане до  изпити, комисията ще Ви предложи индивидуален план за допълнително обучение по теория и практика, като ще получите и конспект и списък с препоръчителна литература за подготовка за изпитите.

КОЛКО ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВАЛИДИРАНЕ?
Продължителността на валидирането зависи от това:
– какво ще валидирате – само един резултат от учене, част от професия, специалност и пр.
– колко убедителни са представените от Вас доказателства и имат ли те връзка със заявената за валидиране професионална квалификация?
– до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ВАЛИДИРАНЕТО
ИЗПИТИ

Ако сте доказали чрез представените от Вас документи в пълна степен съответствие с изискванията на ДОИ или след като изпълните своя
индивидуален план, комисията Ви допуска до явяване на изпити за придобиване на професионална квалификация.
Форматът на изпитите зависи от това дали валидирате професионална квалификация по професия или по част от професия:
– Когато валидирате професионална квалификация по част от професията, ще се явите на изпит по теория и изпит по практика по задания, определени от ЦПО.
– Когато валидирате професионална квалификация по професия, ще се явите на изпитите по Националната изпитна програма за професията (НИП), която можете да откриете на сайта на Министерството на образованието и науката

СЕРТИФИЦИРАНЕ
След успешно приключване на процеса, Вие ще получите сертификат за валидиране на професионална квалификация по професия или по част от професия.
В сертификата за валидиране се вписва наименованието на успешно валидираната професия или част от професия, включените в нея
професионални компетентности или резултати от ученето.
– Притежателят на сертификат за валидиране на професионална квалификация по част от професията има същите права и възможности, както притежателя на удостоверение за професионално обучение.
– Притежателят на сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия има същите права и възможности, както притежателя на свидетелство за професионална квалификация.

Не отлагайте успеха!
Валидирайте вашите професионални знания, умения и компетенции!