Запиши се 0878 783 993

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Ковентина ЕООД с ЕИК  със седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул. Армейска 13, действащо чрез уебсайта: https://koventina-bg.com/, наричано по-долу „Сайта“ от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу "Потребители"), от друга.

Контакти за връзка:

Електронна поща: info@koventina-bg.com
Телефон: 0878 783 993

С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

Нашата компания има правото без предварително уведомление да променя и актуализира както условията и разпоредбите в настоящия правен документ, така и цялото съдържание, философия и информация в сайта.

Нашият уеб сайт и неговото съдържание са изготвени с цел предоставяне на обща информация. Отговорността за всички видове решения, взети въз основа на информацията в сайта, носи единствено самият потребител. Нашата компания по никакъв начин не може да носи отговорност за вреди, произтичащи или които може да възникнат от информация или дейности, извършени въз основа на информация, публикувана в тази интернет страница или от невъзможността за достъп до нея. Дружеството може да включи в уеб сайта информация, събрана от източници, на които дружеството вярва, че са надеждни, но без да гарантира до колко точна и прецизна е тази информация.

Поради тези причини се препоръчва на потребителите да потвърдят или да получат потвърждение на достоверността на информацията, преди да действат въз основа на информация, убеждение и съдържание, получено от този сайт. Нито дружеството, нито неговите съдружници, управители и служители, нито трети лица ще поемат отговорност за вреди, произтичащи от използването по някакъв начин на съдържанието в сайта.

В случай, че имате достъп до други сайтове чрез линкове от нашия уеб сайт, в сила ще бъдат условията за ползване на тези сайтове; а верността на съдържанието на тези уеб сайтове, за които са предоставени линкове, не е проверена, нито гарантирана. Изцяло от посетителите в сайтовете зависи дали да използват тези линкове, а нашето дружество няма да носи отговорност за вреди, възникнали от достъпа и използването на съответните сайтове чрез предоставените линкове.

Не носим отговорност за вреди, които могат да възникнат в хардуера на компютър или друго имущество поради Вашия достъп до този сайт или при използване на този сайт или при изтегляне на всякаква информация или документи, включително и всеки звук, изображение и писмен документ, или повреди, които могат да бъдат причинени от зловреден софтуер, заразил Вашите компютърни системи.

Компанията си запазва правото да ограничи, спре или прекрати достъпа Ви до този сайт или която и да е негова функция или част от него по всяко време и без уведомяване.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Сайтът си запазва правото да добавя, променя или премахва услуги, без да е необходимо предварително уведомление.  

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни във връзка с промяната в характера на съответната услуга/и.

Когато Потребител не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да не използва услугата на Сайта. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия се окаже недействителна това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната разпоредба ще бъде заместена от повелителните норми на закона или действителната воля на страните.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка със Сайта, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.