Запиши се 0878 783 993

Какви документи издаваме?

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. Издаваните документи са Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54. Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензирана обучаваща институция и са признати в България и страните членки на Европейския съюз.

Държавно удостоверение образец № 3-37 на МОН:

  • Издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
  • Документът се изработва в рамките на 10 дневен срок, след успешно положени изпити и успешно приключен курс.

Държавно свидетелство образец № 3-54 на МОН:

Удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията.

Свидетелството се регистрира:

  1. В определената за регистриране на Свидетелството за професионална квалификация, Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.
  2. В Информационната система на НАПОО, гр.София, където се вписват курсистите придобили степен на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение. Контролът се осъществява от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, гр.София.

Работещи по специалността, безработни лица, имигранти с трудов опит по специалността могат да се явят на изпит и да получат сертификат за професионална квалификация.

Свидетелство за правоспособност по заваряване с ном. номер 3-116, МОН.

 Удостоверение за квалификационна група:

Обученито в курсовете за придобиване или потвърждаване на квалификационна група завършва с полагане на изпит.  На курсистите се издава:

  1. Удостоверение за придобита квалификационна група до 1000 V
  2. Удостоверение за придобита квалификационна група до и над 1000 V

Удостоверението се регистрира:

В определената за регистриране на Удостоверения за квалификационна група, Регистрационна книга за издадените документи за придобита квалификационна група и се описва в личния картон на лицето. Контролът се осъществява от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, гр. София.