специалност 7250101 Очна оптика, III СПК

Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка – дистанционно, практическата подготовка – в реална работна среда – оптика/.

В края на обучението завършилите курсисти ще могат да:
• Разчитат и пресмятат рецепти за корекции на зрението.
• Консултират клиента в подбор на вида корекционни лещи за очила.
• Консултират клиента за видовете рамки за очила и функционалните им особености.
• Подбират рамка съобразно естетичните, анатомичните и оптико-функционалните особености на клиента.
• Снемат индивидуална мярка на клиента.
• Изготвят работна поръчка и калкулират себестойност на поръчката.
• Консултират клиента за подбиране, закупуване, употреба и поддържане на контактни лещи.
• Подбират специални зрителни помощни средства.
• Намират необходимата информация в каталози.
• Работят със сферични, астигматични, бифокални, прогресив-лещи, лещи с призматично действие.
• Извършват ръчна и механична периферна обработка на лещи за очила.
• Извършват автоматична периферна обработка на лещи за очила.
• Монтират лещи за очила в рамки: пластмасови; метални; глазанти.
• Контролират параметрите на изработените очила.
• Консултират клиента относно ползването и поддържането на очилата и продажба на аксесоари към тях.
• Извършват ремонт на очила.
• Познават и използват техническото оборудване и обработващите приспособления, машини и съоръжения.
• Познават и спазват организацията на работа в оптиката. Решават текущи проблеми на клиента.
• Познават начините за безопасна работа с техническото оборудване.
• Познават всички нормативни документи, които се изискват в оптиката.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Входящо минимално образователно равнище:
• Завършено средно образование
2. Здравословно състояние – кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник по очна оптика”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

След завършване на обучение издаваме Държавно Свидетелство за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и културата. С този документ имате право да работите като техник-оптик, техник-механик по очна оптика, както в България, така и в страните от Европейския съюз.
С издаденото Свидетелство имате право да отворите и управлявате собствена оптика!

Вашето портфолио ще бъде допълнено от
 Europass Сертификат на анлийски език
 Europass Сертификат на немски език
 Europass Сертификат на български език

Europass представлява Приложение към сертификат и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Всеки, който е работил или работи в сферата на оптиката, независимо дали в чужбина или в България, но няма диплома за това, ще може да получи легално свидетелство за професионална квалификация, без да се налага да учи пълния хорариум от часове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *