Запиши се 0878 783 993

8150202 Организация и технология на козметичните услуги

Специалност: Организация и технология на козметичните услуги, код 8150202 - 3 СПК, 960 учебни часа


Завършилият трета степен на професионална квалификация придобива допълнителни умения за създаване и управление на козметичен салон или SPA/Wellness център; реклама и популяризиране на услугите за красота; продажби; изграждане и развитие на екип за козметичен салон или SPA/Wellness център в салона.

Придобиването на трета степен на професионална квалификация за „Козметик“

Дава възможност да се заемат и следните длъжности от НКПД: Преподавател, Център за професионално обучение; Управител; Заместник управител.

След завършване на обучение за цяла професия Козметик

Издаваме Държавно Свидетелство за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и културата. С този документ имате право да работите като професионалист - козметик във всички козметични салони, салони за красота и др., както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от

Europass Сертификат на български език и един чужд език по Ваш избор

Europass представлява Приложение към сертификат и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

  1. Входящо минимално образователно равнище - Завършено средно образование
  2. Здравословно състояние - кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Козметик”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.