Запиши се 0878 783 993

Професията Строителен техник

  • Професионално направление: Код 582 "Строителство"
  • Професия:  Код 582010 "Строителен техник"
  • Специалност:  Код 5820101 "Строителство и архитектура"
  • Специалност:  Код 5820103 „Водно строителство”
  • Специалност:  Код 5820104 „Транспортно строителство”
  • Степен на професионална квалификация: Трета

Квалификационният курс за обучение по професията "Строителен техник" ще ви помогне да получите теоретични знания относно технологичната последователност за изпълнение на грубия строеж и на довършителните работи,  технологиите за изграждане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи и за ремонт, саниране и поддръжка на сградния фонд, както и практически умения за изготвяне на чертежи с помощта на компютърни програми, изготвяне на техническа документация и контрол на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за завършено средно образование и да са навършили 19 години.  

Основните задачи на строителния техник са:

При изпълнение на трудовите дейности строителният техник носи отговорност за собствената си безопасност и тази на строителните работници, които ръководи; за целесъобразното и ефективно използване на поверената му техника, инструменти и материали, за качественото и в срок извършване на строително-монтажните работи в съответствие с проектно-сметната документация и действащите стандарти, технически норми и изисквания. Строителният техник отговаря за спазване на правилата за противопожарна охрана, за здравословни и безопасни условия на труд. Той подписва всички изработени или съгласувани с него документи, протоколи и др.

Формата на обучение може да бъде дневна, индивидуална или дистанционна.

След полагане на държавни изпити по теория и практика на специалността, успешно завършилите получават свидетелство за професионална квалификация.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Строителен техник" могат да заемат длъжности

Квалификационният курс за обучение по професия „Строителен техник” е в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.