Запиши се 0878 783 993

5820501 Вътрешни ВиК мрежи II СПК

Начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Минимално входящо образователно равнище: 

Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас

Възможности за професионална реализация 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“, специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ могат да постъпват на работа на длъжности:

Форми на обучение: 

Дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, дистанционна