Запиши се 0878 783 993

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

  • Професия: 811060 "Ресторантьор"
  • Специалност: 8110602 "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"
  • Степен на професионална квалификация: трета
  • Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна
  • Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионално обучение / Свидетелство за професионална квалификация

Трудови дейности

Ресторантьорът организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване, обслужване и изпращане на гостите в заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове). Контролира състоянието на търговските зали, кухните, складовите и общите помещения, тяхната чистота и подреденост. Изготвя оферти, планира дейностите и организира различни събития. Контролира спазването на технологичните етапи при получаване, съхранение, предварителна и кулинарна обработка на хранителните продукти. Поддържа и следи спазването на правилата, изискванията и процедурите на системата НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point, "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки") и контролира изпълнението ѝ. Знае правилата за сервиране на храни и напитки и изисква спазването им. Провежда ежедневен инструктаж в началото на работния ден. Въвежда нови форми на обслужване. Изготвя съвместно с главния готвач менюто на заведението за хранене и развлечения. Осигурява необходимия за търговската зала инвентар, който да отговаря на вида и категорията на заведението за хранене и развлечения. Изготвя график за работа на персонала и следи за изпълнението му.

Запознава се с новостите в професията и ги въвежда в заведението за хранене и развлечения. Ресторантьорът следи за правилното използване на уредите, хладилната техника и съоръженията и проверява тяхната изправност. Контролира изпълнението на задачите от персонала. Контролира стоковата наличност на храни и напитки. Води първична счетоводна отчетност и отговаря за имуществото. Прилага изискванията за енергийна ефективност, за опазване на околната среда и здравето на персонала и гостите, за постигане на ефективност на вложените средства.
Ресторантьорът следи за спазването на нормативните изисквания, за качеството на предлаганите храни и напитки, трудовата дисциплина, спазването на изискванията за безопасност, спазването на системата НАССР и др. Запознат е с Кодекса на труда. Осигурява професионалното развитие на кадрите, като запознава новоназначените служители с длъжностните характеристики, с правилника за вътрешния ред и с други документи и ги обучава.

Валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Придобиването на квалификация по професията "Ресторантьор" или част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или самостоятелно учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката.

Възможности за професионална реализация:

Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията "Ресторантьор", може да постъпва на работа на следните длъжности от НКПД: