Запиши се 0878 783 993

5820302 Кофражи

Начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация.

Минимално входящо образователно равнище:

Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас

Възможности за професионална реализация

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Строител", специалност "Кофражи" могат да постъпват на работа на длъжности:

Форми на обучение:

Дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна