Запиши се 0878 783 993

7250101 Очна оптика III СПК

Всеки, който е работил или работи в сферата на оптиката, независимо дали в чужбина или в България, но няма диплома за това, ще може да получи легално свидетелство за професионална квалификация, без да се налага да учи пълния хорариум от часове.

Форма на обучение:

Дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка - дистанционно, практическата подготовка - в реална работна среда - оптика/.

В края на обучението завършилите курсисти ще могат да:

Изисквания към кандидатите за убочение

  1. Входящо минимално образователно равнище - Завършено средно образование
  2. Здравословно състояние - Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията “Техник по очна оптика”, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

След завършване на обучение издаваме Държавно Свидетелство за професионална квалификация, официално признато от Министерството на образованието и културата. С този документ имате право да работите като техник-оптик, техник-механик по очна оптика, както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Вашето портфолио ще бъде допълнено от

Europass представлява Приложение към сертификат и описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

С издаденото Свидетелство имате право да отворите и управлявате собствена оптика!