Категория: Професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Квалификационен курс за обучение по професията „Строителен техник“

Професионално направление: Код 582 „Строителство“ Професия:  Код 582010 „Строителен техник“ Специалност:  Код 5820101 „Строителство и архитектура“ Специалност:  Код 5820103 „Водно строителство” Специалност:  Код 5820104 „Транспортно строителство” Степен на професионална квалификация: Трета Квалификационният курс за…Continue readingКвалификационен курс за обучение по професията „Строителен техник“

Професия 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

специалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи, II СПК

Начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация.Минимално входящо образователно равнище: Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х класВъзможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите…Continue readingспециалност 5820501 Вътрешни ВиК мрежи, II СПК