Категория: Професия 725010 Техник по очна оптика

Професия 725010 Техник по очна оптика

специалност 7250101 Очна оптика, III СПК

Форма на обучение: дневна, самостоятелна или индивидуална и дистанционна, смесена /теоретична подготовка – дистанционно, практическата подготовка – в реална работна среда – оптика/. В края на обучението завършилите курсисти ще…Continue readingспециалност 7250101 Очна оптика, III СПК